Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011

ΦΥΣΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΑΙ ΟΠΟΙΑΙ ΔΙΕΓΕΙΡΟΥΣΙΝ ΤΗΝ ΕΡΩΤΙΚΗΝ ΠΡΑΞΙΝ


ΦΥΣΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΑΙ ΟΠΟΙΑΙ ΔΙΕΓΕΙΡΟΥΣΙΝ ΤΗΝ ΕΡΩΤΙΚΗΝ ΠΡΑΞΙΝ

οι κρόκοι των ωών, οι όρχεις του αλέκτορος, οι καρκίνοι ,
οι γαρίδες, ο μυελός του βοός, ο γλυκύς οίνος , επίσης
αι αγγινάρες, το εψημένον σκόρδον , η μεμβράνη της ελάφου
ή του εσφαγμένου ταύρου κατά τον μήνα Μάιον ή Οκτώβριον κλπ.
Οι βολβοί του όρχεως, είτε σαλεπίου, εψημένοι υπό την ανθρακιάν
ως τα κάστανα, και γινόμενοι κόνις, εάν μαλαχθώσιν  μετά ψυχρού
βουτύρου, μετά μέλιτος και μετά  καρυοφύλλου, ή γινόμενοι γλύκυσμα
μετά ζακχάρεως, γεννώσιν πολύ σπέρμα  και πολλούς ανέμους, και
εξοιδούσι τα γεννητικά  μόρια ως τα των Σατύρων.Προσεκτήσαντο
δε τοσαύτην υπόληψιν , ώστε τινές υποθέτουσιν, ότι προς διέγερσιν
αρκεί  να κρατώσιν εις τας δύο των χείρας εξ' αυτών.Ωνόμασαν
διασατύριον το διαβόητον μίγμα εις το οποίον περιέχονται όρχεις,
και εκ του οποίου εις δόσιν ημίσεως χρυσού νομίσματος κατά
πάσαν πρωίαν και εσπέραν μετά γλυκέως οίνου ή μετά δαμαλείου
γάλακτος επί επτά κατά συνέχειαν ημέρας οι γέροντες, ως βεβαιούσιν,
ανακτώσι  την των νεανικών των ετών ρώμην προς ευχαρίστησιν
των γυναικών, και δια να αποκτήσωσι κληρονόμους.(από ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΙΚΟΥ ΕΡΩΤΟΣ )
  έκδοσις νεωτάτη υπό Χρ.Αθανασιάδου
   Εν ΠΕΙΡΑΙΕΙ  1896

Δεν υπάρχουν σχόλια: